O Fundacji

Fundacja Ocalmy Dzikość jest polską pozarządową organizacją non-profit, której działania w szerokim rozumieniu ukierunkowane są na ochronę i poprawianie jakości środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem królestwa zwierząt. Organizację tworzy zespół ludzi o różnych poglądach, wierzeniach oraz doświadczeniu, których połączyła jedna pasja – życiowy cel, którym jest ochrona przyrody oraz środowiska naturalnego, a w szczególności pomoc dzikim gatunkom zwierząt.

Zarówno funkcjonowanie, jak i samo powstanie Fundacji jest odpowiedzią na niezwykle ważne, lecz często marginalizowane problemy współczesnego świata, takie jak m.in. zachwianie równowagi pomiędzy człowiekiem a pozostałymi przedstawicielami królestwa zwierząt czy zubożenie bioróżnorodności, w tym zwłaszcza uszczuplanie siedlisk, baz żerowych i naturalnych habitatów zwierząt.

Naczelną zasadą, którą kieruje się Fundacja, jest wierzenie, że Ziemia jest domem dla wszystkich zamieszkujących ją gatunków, bez względu na ich ulokowanie w łańcuchu troficznym. Z tego też powodu zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mogą przyczynić się do ekstensywnej lub celowej degradacji siedlisk, habitatów lub całych ekosystemów. Wierzymy, że gatunek ludzki stać na koegzystencję w królestwie zwierząt bez wywierania negatywnego efektu na przedstawicieli innych gatunków zwierząt.

Ziemię zamieszkuje około 8,7 mln gatunków, w tym 5 513 gatunków ssaków, z których aż 1 119 jest wpisanych na listę gatunków zagrożonych, rozlokowanych na wszystkich 7 kontynentach świata – z tego też powodu działania Fundacji nie są ograniczone geograficznie, a przeprowadzane operacje mają charakter międzynarodowy. Wierzymy, że wszystkie gatunki, nawet te posiadające siedliska w najbardziej odległych zakątkach Ziemi, są elementem światowego dziedzictwa przyrodniczego, z którego powinni być dumni wszyscy mieszkańcy globu, jak również wszyscy powinniśmy się o nie troszczyć i je pielęgnować – dlatego też Fundacja Ocalmy Dzikość z dumą podejmuje się ochrony takich gatunków jak m.in. lew afrykański, którego przedstawiciele zamieszkują tereny Afryki.

MISJA

Misją Fundacji jest wspieranie oraz poprawianie jakości środowiska naturalnego oraz przyrody, poprzez działania doraźne oraz dalekosiężne, jak również edukację społeczeństwa, co do skali i powagi problemu, jakim jest wyraźna degradacja środowiska naturalnego.

WIZJA

Wizją Fundacji jest świat, w którym gatunek ludzki będzie funkcjonował w absolutnej homeostazie ze środowiskiem naturalnym, w tym zwłaszcza z dzikimi gatunkami zwierząt.

Celem Fundacji, zgodnie z jej aktem założycielskim oraz statutem, jest w brzmieniu dosłownym:

Działalność charytatywna, dobroczynna oraz edukacyjna w zakresie: ochrony przyrody, środowiska naturalnego, zwierząt żyjących na wolności, dzikich gatunków zwierząt, w tym zwłaszcza gatunków o podwyższonym ryzyku wyginięcia, gatunków narażonych na wyginięcie i gatunków krytycznie zagrożonych wyginięciem, eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt, humanitarnej ochrony zwierząt, ochrony ludności przed agresją ze strony dzikich gatunków zwierząt, koegzystencji ludzi oraz dzikich gatunków zwierząt.

ENGLISH